Trinbræt i Laurbjerg

Laurbjerg Station er en realitet! Åbningen sker i 2021.

Det har været en lang proces, og siden her har været brugt som en slags arkiv eller dagbog, hvor jeg har beskrevet processen.

Om Laurbjerg og trinbrættet
Laurbjerg, der ligger naturskønt mellem Hadsten og Langå på den jyske længdebane, har godt 1.000 indbyggere. Medregnes de omkringliggende småbyer, som historisk og kulturelt hænger sammen med Laurbjerg og som tilsammen udgør skoledistriktet, er befolkningstallet mere end 2.000 indbyggere. Igennem byen kører Arrivas tog på strækningen Aarhus-Struer, ligesom DSB’s tog passerer igennem Laurbjerg. Stationen i Laurbjerg blev nedlagt i 1982. Behovet for at kunne stå af og på toget forsvandt dog ikke sammen med standsningsstedets lukning. Det har derfor lige siden været et stort ønske for egnens borgere igen at kunne få adgang til togtransport. Busdækningen lader nemlig meget tilbage at ønske, og en pendlingsanalyse fra Favrskov Kommune (2015) viser, at der hver dag er 602 pendlerrejser til/fra Laurbjerg (excl. uddannelsessøgende), og at mange pendler til Aarhus. Et standsningssted vil utvivlsomt indebære store lokale fordele og udvikling af området. Særligt vil området blive endnu mere attraktivt i forhold til bosætning. Se f.eks. her om betydningen for lokalsamfundet af et trinbræt: http://stiften.dk/favrskov/laurbjerg-vil-ogsaa-vaere-med-i-vaeksten

Der har igennem årene været arbejdet lokalt for en genetablering af et trinbræt. Arbejdet blev igangsat af den tidligere Langå Kommune og fortsat af lokalpolitiske kræfter efter, at Laurbjerg i 2007 blev en del af Favrskov Kommune.

Borgergruppen “Trinbrættet tilbage til Laurbjerg”
I marts 2012 blev borgergruppen “Trinbrættet tilbage til Laurbjerg” dannet. Jeg er initiativtager til og kontaktperson for borgergruppen, der består af 12 lokale foreninger og institutionsbestyrelser.  Jeg samarbejder med alle, der kæmper for det samme mål. Favrskov Kommune er i den forbindelse en god samarbejdspartner. Kommunen besluttede allerede i forbindelse med kommuneplan 2009 at arbejde for et trinbræt, og man har ved handling også senere vist, at man gerne vil virkeliggøre kommuneplanens mål.

Målet med mit engagement i projektet er at danne et fælles samlingspunkt for kampen og samtidig være en koordinerende og formidlende faktor, således at undersøgelser, analyser og viden af betydning for det fælles projekt samles ét sted.

Arbejdet i 2012-2015 (frem til regeringsskiftet i 2015)

 • Favrskov Kommune besluttede i 2012 at få udarbejdet en rapport om de tekniske og økonomiske muligheder for at få etableret et trinbræt. Rapporten, der er udarbejdet af COWI, udkom i oktober 2012. Der er siden udarbejdet tillægsrapporter i 2013 og 2014.  COWI konkluderer, at det er teknisk muligt at etablere et trinbræt, og at det er muligt at forene en kommende hastighedsopgradering af banen med et trinbræt. Anlægsudgiften vil være 10,6 mio. kr.
 • Favrskov Kommune besluttede i august 2013 at bevilge 5 mio. kr. til medfinansiering af et trinbræt i Laurbjerg.
 • I samarbejde med Favrskov Kommune og tidl. byrådsmedlem Kim Petersen (V), har jeg fremskaffet skriftlig dokumentation for, at Arriva, der er operatør på strækningen, gerne vil standse, og at et stop maksimalt vil medføre et tidstab på 1½ minut.
 • I januar 2014 ansøgte Favrskov Kommune sammen med borgergruppen om statslig støtte til et trinbræt. Dette skete ved at søge Trafikstyrelsen om midler fra puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne. Desværre fik vi afslag.
 • I marts 2014 offentliggjorde Trafikstyrelsen en undersøgelse “Optimering af stationsstrukturen”, hvori Trafikstyrelsen kom med anbefalinger til politikerne om evt. nye standsningssteder. Trafikstyrelsen kunne ikke anbefale et standsningssted i Laurbjerg, idet man henviser til såvel passagergrundlagets størrelse som det forhold, at Laurbjerg ligger på hovedstrækningen mellem Aarhus og Aalborg, hvilket – måske – kunne give problemer i forhold til Timemodellen. Da grundlaget for denne vurdering var uklart, fremsendte jeg en række spørgsmål til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen oplyste som svar bl.a., at der ikke er lavet særskilte beregninger for, om et trinbræt kan forenes med Timemodellen, ligesom Trafikstyrelsen generelt ikke havde anvendt de konkrete oplysninger og beregninger, som Favrskov Kommune og jeg havde forsynet Trafikstyrelsen med. I stedet hvilede Trafikstyrelsens manglende anbefaling af et trinbræt på “erfaringer” og løse skøn, som ikke var underbygget eller dokumenteret.
 • Jeg har herefter den 20. maj 2014 afsendt et brev til Folketingets Transportudvalg, hvori jeg redegør for de forhold, som ikke er belyst eller ikke er korrekt belyst af Trafikstyrelsen. Brevet er offentliggjort på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/TRU/bilag/278/index.htm
 • Jeg opfordrede i brevet Transportudvalget til at få lavet præcise beregninger på, om et trinbræt kan forenes med Timemodellen. Samtidig påpegede jeg, at det lave passagergrundlag, som Trafikstyrelsen i 2014 er kommet frem til, er baseret på en helt ny beregningsmetode, som man ikke tidligere har anvendt. Man reducerer tilsyneladende passagergrundlaget, fordi man mener, at det er overlappende i forhold til stationen i Langå. Tidligere har Trafikstyrelsen i 2008 ment det præcist modsatte: at der ikke sker nogen overlapning, og det samme er COWI kommet frem til. Men nu bruger Trafikstyrelsen en luftlinjeafstand til Langå for at komme frem til, at der kun er 4 km mellem Laurbjerg og Langå for derefter at beskære vores passagergrundlag. Den reelle vejafstand er det dobbelte! Uanset hvordan man beregner afstanden til nærmeste station, vil Arriva fortsat gerne standse – men Trafikstyrelsen har ikke forholdt sig til dette (eller andre påpegede forhold), men har så vidt ses kun medtaget faktorer i deres vurderingsgrundlag, der taler imod et trinbræt.
 • På baggrund af brevet til Transportudvalget blev der i sommeren 2014 og frem til årsskiftet 2014/2015 stillet en lang række spørgsmål fra Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til transportministeren Magnus Heunicke (A) om vores sag, der efterhånden er blevet godt belyst. Transportministeren måtte bl.a. erkende, at der hverken i bil eller på cykel kun er 4 km mellem Laurbjerg og Langå, hvorfor oplandene ikke overlapper. Det lykkedes også at få boret grundigt i de beregnede passagertal, som er væsentligt højere end angivet i Stationsoptimeringsrapporten. Ligeledes viste det sig, at der ikke foreligger nogen form for dokumentation for, at et stop i Laurbjerg vil medføre passagertab, sådan som Trafikstyrelsen har hævdet. Tværtimod har Trafikstyrelsen ikke forholdt sig til Arrivas tilsagn om at standse, og at Arriva bærer den økonomiske risiko ved det. Vil Arriva mon acceptere at standse, hvis selskabet vil forvente, at det giver økonomisk underskud? Endelig har Trafikstyrelsen oplyst, at man ganske enkelt ikke er i stand til at regne ud, om et trinbræt kan forenes med Timemodellen – men hårdt presset har man dog måttet erkende, at det ikke er umuligt at få et trinbræt til at passe sammen med Timemodellen.  Alle spørgsmål med tilhørende svar er lagt på vores Facebook-side, hvortil henvises for nærmere information.
 • Den 26. februar 2015 deltog jeg sammen med borgmester Nils Borring (S), gruppeformand for Venstre, Flemming Nørgaard, og en administrativ medarbejder fra Favrskov Kommune i en deputation for Folketingets Transportudvalg. Stort set alle partier var under foretrædet repræsenteret ved deres transportordførere, og vi fik endog meget positive tilbagemeldinger med hjem, idet dog Socialdemokraterne ikke udtalte sig. Radikale Venstre mødte ikke op. Materialet, som blev præsenteret for Transportudvalget, kan findes her: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/TRU/bilag/170/index.htm
 • Favrskov Byråd besluttede dernæst, at man på ny via “yderpuljen” ville søge staten om medfinansiering af et trinbræt, og i marts 2015 sendte kommunen en ansøgning til Trafikstyrelsen herom. Ansøgningen – og referat fra byrådsbehandlingen heraf – kan findes på dette link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=66383&itemId=66387 Processen med behandling af ansøgningen foregår på den måde, at Trafikstyrelsen laver en indstilling til forligskredsen, som består af S, RV, DF, SF og EL. Den politiske forligskreds beslutter derefter, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.
 • Forligskredsen blev den 22. maj 2015 enige om at bevilge 16 mio. kr. til en station i Kalundborg Øst – og skyde spørgsmålet om et trinbræt i Laurbjerg til hjørne til efter et folketingsvalg. Der blev derefter ved den politiske aftale afsat 0,5 mio. kr. til en ny uvildig analyse af konsekvenserne af en åbning af en station i Laurbjerg (og i Stilling, hvor man ligeledes ønsker sig et trinbræt). Aftaleteksten lyder: “Der har fra lokal side været fremsat ønsker om genåbning af stationer på hovedstrækningen i Østjylland, bl.a. i Laurbjerg og Stilling.Dilemmaet ved genåbning af stationer er generelt, at det ganske vist kommer de lokale rejsende til gavn, men samtidig giver de øvrige rejsende på strækningen en længere rejsetid.De hidtidige beregninger har for de pågældende stationer vist, at det samlede tidstab for de gennemrejsende passagerer vil være langt større end den samlede tidsfordel for de nye af- og påstigende passagerer.Med den nye landstrafikmodel er det imidlertid blevet muligt at gennemføre bedre beregninger af passagerkonsekvenserne. Der er også behov for en mere dybtgående analyse af de kapacitetsmæssige problemstillinger ved at åbne nye stationer på fjerntogsstrækninger, som fremadrettet skal håndtere øget trafik og højere strækningshastighed.Parterne er derfor enige om, at der skal igangsættes en uafhængig analyse af de trafikale og passagermæssige effekter ved at åbne nye stationer på hovedbanestrækningen i Østjylland.Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til analysen, som udarbejdes af DTU-Transport.Parterne har ikke hermed truffet beslutning om at fremme en åbning af de pågældende stationer.” Læs hele aftalen her: http://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2015/aftale-om-cykler-busfremkommelighed-og-kollektiv-trafik-i-yderomraader

  Arbejdet fra 2015 – nu
 • Den 18. juni 2015 blev der afholdt valg til Folketinget, og den nye transportminister blev Hans Chr. Schmidt (V), som tidligere har været en aktiv medspiller i forhold til vores projekt. Da han sidst var transportminister i 2011, besøgte han Laurbjerg to gange og udtrykte sympati for sagen. Læs f.eks. om ministerens besøg i 2011 her: http://dinby.dk/faarvang/minister-positiv-over-for-genaabning-af-station og http://www.dr.dk/arkivP4/Aarhus/Nyheder/Favrskov/2011/07/29/153404.htm
 • Jeg henvendte mig i sommeren 2015 til transportminister Hans Chr. Schmidt (V) og foreslog et møde, hvor vi kunne drøfte sagen. Dette møde fandt sted den 30. september 2015. I mødet deltog også borgmester Nils Borring (A) og gruppeformand for Venstre i Favrskov Byråd, Flemming Nørgaard. Der var på det konstruktive møde enighed om, at  grundlaget for at træffe beslutning endnu ikke er fuldstændigt, hvorfor det nu gælder om at få afdækket de sidste forhold, som er af betydning for vores projekt.
 • Jeg har derefter været i løbende dialog med transportminister Hans Chr. Schmidt (V), og han har i marts 2016 meddelt, at DTU Transport-analysen er igangsat og forventes færdig ultimo 2016. Der indkaldes til politiske drøftelser om både Laurbjerg og Stilling Station, når resultatet af analysen foreligger. Drøftelserne vil foregå i regi af “Den grønne forligskreds”, dvs. alle partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet.
 • Den 5. april 2016 deltog jeg i en besigtigelse af Laurbjerg Station sammen med transportordfører for Socialdemokraterne, MF, Rasmus Prehn, Daniel T. Jakobsen (MF, A) og borgmester Nils Borring. Besøget foregik i en uformel og positiv stemning, som lover godt for det brede samarbejde, som er nødvendigt for at sikre genåbning af trinbrættet.
 • Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion, som er nedsat af Business Region Aarhus, har i juni 2016 færdiggjort sin rapport med anbefalinger om den overordnede østjyske infrastruktur på vej og bane. Mobilitetskommissionen fremhæver (s. 61), at mulighederne for at benytte den kollektive trafik skal styrkes. Det kan derfor være relevant at etablere eller genåbne stationer på den eksisterende jernbane, herunder i Laurbjerg, hvor der kan etableres nyt trinbræt. Dette er samtidig en del af Mobilitetskommissionens samlede anbefaling, jf. rapportens s. 71.Det er vigtigt, at et trinbræt i Laurbjerg ikke kun er vores kamp i Favrskov, men at vi får støtte fra hele den østjyske byregion. Det er derfor særdeles positivt, at et trinbræt i Laurbjerg nu drøftes på regionalt plan.
  Læs rapporten her: Mobilitetskommissionens rapport
 • Den 28. november 2016 er Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, udnævnt til transportminister. Jeg har ønsket ham tillykke med ministerposten og spurgt til det videre forløb. Ole Birk Olesen oplyser som svar, at DTU Transport-rapporten kommer i januar eller februar 2017, og at vi modtager en kopi, når den foreligger. Han ønsker naturligt nok, at de kommende drøftelser om trinbrættet kommer til at foregå på et oplyst grundlag, og det kan vi kun være enige i. Jeg glæder mig over, at vi har fået taget hul på samarbejdet med den nye minister.
 • Ventetiden, indtil vi får rapporten fra DTU, skulle selvfølgelig bruges på noget fornuftigt. Favrskov Kommune var med på ideen om at søge “yderpuljen” en sidste gang, og den 31. januar 2017 sendte Favrskov Kommune derfor en ansøgning til Trafik- og Byggestyrelsen om medfinansiering til trinbrættet. Listen over ansøgninger til puljen kan ses her: Yderpulje-ansøgninger Vi forventede først en tilbagemelding på ansøgningen midt på året.
 • MEN… nogle gange overraskes man af udviklingen. Den 10. februar 2017 indgik partierne i “bedre og billigere”-forligskredsen en aftale om udmøntning af midler fra 2012-forliget. Her blev afsat i alt 12 mio. kr. til stationer i Laurbjerg og Stilling. Jublen ville ingen ende tage i Laurbjerg 🙂 I forliget må siges at ligge et løfte til os om, at trinbrættet bliver en realitet, uanset hvad resultatet måtte være af DTU-rapporten. Det store tværpolitiske arbejde har båret frugt, og vi er nu kun få centimeter fra målstregen 🙂
 • Den første del af DTU-transportanalysen er nu offentliggjort i en foreløbig version: DTU-rapport Den viser, at passagerpotentialet er lige så stort, som jeg (og Favrskov Kommune) hele tiden har sagt, nemlig over 200 passagerer pr. dag. Helt præcist siger DTU, at passagerantallet vil være 234 pr. dag. DTU mener så også, at der samlet vil være et passagertab, fordi nogle af de  gennemkørende passagerer, som skal vente 1½ minut i toget, mens det standser i Laurbjerg, i stedet vil droppe toget helt og tage bilen. Hvis man scroller op her på siden, vil man se, at dette teoretiske argument slet ikke er nyt. Det kommer derfor heller ikke som en overraskelse for folketingsflertallet, som må antages at lægge vægt på, at Arriva fortsat gerne vil standse. Som et kuriosum kan jeg nævne, at Trafikstyrelsen har regnet på passagertallet, hvis Arriva på strækningen Aarhus-Viborg springer stationerne i Ulstrup, Bjerringbro og Rødkærsbro over ved hveranden afgang. Det vil give et passagertab på 32.000 passagerer pr. år. Det vil altså sige, at hvis man springer stationer over, får man et passagertab. Hvis man standser ved en ekstra station, får man også et passagertab. Ergo er det umuligt at få flere passagerer i togene… Måske skulle man ikke lave så mange regnestykker, men bare spørge Arriva om, hvordan togdriften bliver mest rentabel?
 • Den 9. juni 2017 blev de politiske forhandlinger om genudbud af Arrivas kontrakt afsluttet med en aftale i forligskredsen. I forhold til Laurbjerg betyder aftalen, at den operatør, der fra december 2020 skal køre på strækningen Aarhus-Langå-Struer, er forpligtet til at standse i Laurbjerg – hvis der altså er en station at standse ved. Læs ministerens pressemeddelelse (og aftaleteksten) her: Genudbud af Arrivas kontrakt Det er endnu et stort skridt i den rigtige retning, for hermed er driften jo på plads.
 • Den 14. juni 2017 besluttede et bredt flertal i Folketinget at udmønte 4 mio. kr. til nærmere undersøgelser af to nye stationer i Laurbjerg og Stilling. Regeringen igangsætter nu arbejdet med et beslutningsgrundlag for to nye stationer i Laurbjerg og Stilling. Etableringen af stationerne kan påbegyndes i 2022 i forlængelse af arbejdet med et nyt signalsystem på jernbanen. I ministerens pressemeddelelse hedder det: “Det er ambitionen, at stationerne skal understøtte vækst og styrke tilgængeligheden ved at binde lokalområdet bedre sammen med regionen og resten af landet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.”Initiativerne finansieres af midler, som regeringspartierne sammen med DF har afsat på finansloven og udmønter aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik af 10. feb. 2017 indgået af S, DF, EL, RV og SF.Status på trinbrættet er altså, at den helt konkrete undersøgelse og planlægning af anlægget er igangsat af ministeren, og at der også er styr på driften. Tør vi tro på det nu? Jeg gør!
 • Som nævnt af transportminister Ole Birk Olesen, skal den nye station i Laurbjerg bidrage til vækst og understøtte mobiliteten ved at “binde lokalområdet bedre sammen med regionen og resten af landet”. Sådan ser Viborg Kommune imidlertid ikke på det. Denne kommune mener, at en station i Laurbjerg vil udgøre en gene for Viborg, fordi et nyt togstop vil forøge rejsetiden mellem Viborg og Aarhus med 90 sekunder. Derfor vil Viborg Kommune aktivt arbejde for, at vi kun får timedrift i stedet for halvtimedrift – og nu man er i gang, vil man i Viborg også arbejde for, at de øvrige stationer i Favrskov Kommune ligeledes kun skal have timedrift i stedet for den nuværende halvtimedrift. Derved binder man ikke byerne og området bedre sammen og skaber bedre mobilitet – tværtimod! Det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Se tv-indslaget om emnet her: Viborg og Favrskov på kollisionskurs
 • Jernbanen mellem Aarhus og Hobro skal elektrificeres, så man kan få pålidelige og miljørigtige eltog på fjernbanestrækningerne. Eltogene skal kunne passere under broen ved Hammelvej i Laurbjerg, men frihøjden er for lille. Derfor vil BaneDanmark hæve broen – og lukke den i mindst 3 måneder med store gener for lokalområdet og trafikken til følge. Det har vi i Borgergruppen Trinbrættet tilbage til Laurbjerg sammen med områdets erhvervsdrivende protesteret over. Vi mener, at sporene skal sænkes, og at elektrificeringen og trinbrættet skal samtænkes. Det kan samlet set være den bedste løsning for begge dele, hvis sporene sænkes. Det drejer sig nemlig kun om 42 cm. Der er lagt politisk pres på, og denne sag er nu indbragt for transportministeren. Vi afventer spændt, hvad han og Banedanmark kommer frem til.
 • I 2018 indtrådte jeg som medlem af Favrskov Byråd, hvilket gav mig bedre muligheder for at kunne arbejde sammen med den kommunale forvaltning om stationsprojektet.
 • I november 2018 afleverede Banedanmark beslutningsgrundlaget for Laurbjerg Station. Ifølge beslutningsgrundlaget kunne stationen etableres for 15 mio. kr. Det gjaldt herefter om at få truffet den endelige politiske beslutning…
 • I december 2018 skete det fantastiske, som vi har ventet på: En politisk aftale i bedre og billigere-forligskredsen sikrede, at stationen kan realiseres. Stationen vil stå klar i 2021, og vi kan stå på toget til køreplansskiftet i december 2021. Staten betaler selve stationsanlægget, mens kommunen skal betale p-pladser m.v. Det er næsten ikke til at forstå, at det er sandt – men det er det. Laurbjerg bliver en stationsby!
 • Nu venter arbejdet med at få planlagt og udført p-areal, samt i øvrigt broarbejdet ved Hammelvej. Jeg følger selvfølgelig projekterne helt til dørs.